Warto odwiedzić

O Fundacji

Fundacja MEDIUS jest organizacją pozarządową, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 lipca 2015 roku.

Celami Fundacji są przede wszystkim:

 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacji wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • wspieranie oraz propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz polubownych metod rozwiązywania sporów i konfliktów, w szczególności mediacji,
 • rozpowszechnianie mediacji, jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych,
 • przeprowadzanie postępowań mediacyjnych oraz konsultacji społecznych w różnych formach,
 • rozwiązywanie konfliktów międzygrupowych, a w szczególności sporów zbiorowych,
 • wspieranie umiejętności i kompetencji mediatorów, w tym w zakresie ich rozwoju osobistego i etycznego.

Od początku swojego istnienia Fundacja aktywnie działa przede wszystkim na polu madiacyjnym, wspiera PES oraz lokalnych przedsiębiorców, a także prowadzi cieszącą się dużą renomą w Inowrocławiu Szkołę Rodzenia Fundacji Medius.

Ponadto jest współrealizatorem projektów unijnych skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których pełni rolę partnera. Są to projekty aktywizacyjne, mające na celu reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych, jak i projekty opiekuńcze, w ramach których realizowane są usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.

Fundacja MEDIUS posiada:
– Wpis jako Instytucja Szkoleniowa – uzyskany w dniu 14-11-2017 roku pod numerem 2.04/00091/2017,
– Wpis  jako Agencja Zatrudnienia – uzyskany w dniu 09-07-2019 roku pod numerem 22337,
– od roku 2018 wdrożony Standard Usług Szkoleniowo – Rozwojowych SUS 2.0.

Fundacja MEDIUS
ul. Dubienka 2
mail: biuro@fundacjamedius.pl
tel. ogólny: 506 359 543
tel. kontaktowy w sprawie mediacji: 796 982 424
tel. kontaktowy w sprawie Szkoły Rodzenia Fundacji MEDIUS: 515 947 124

Facebook: https://www.facebook.com/fundacjamedius/

Statut Fundacji MEDIUS

Skip to content